TORNET TEKNOLOJİ A.Ş KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

Şirket merkezi Bahçelievler Mah. Turgut Reis Caddesi  Ata Sitesi A 2 Blok No:3 /C Muratpaşa Antalya  adresinde kayıtlı TORNET
Teknoloji A.Ş. (bundan böyle “TORNET” olarak anılacaktır.

ve aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik bulunan, bu metni okuyarak onay verecek olan Tornet Skuter KULLANICIsı ……………. (bundan böyle
“KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

(TORNET ve KULLANICI’dan her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi
birlikte Taraflar olarak anılacaktır.)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

2.1. İşbu sözleşmenin amacı; TORNET mobil uygulamasının ve TORNET ARACI’nın
kullanımına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi ile Taraflar’ın
karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- TANIMLAR

3.1. TORNET ARACI: Kısa mesafeli ulaşımı daha kolay ve çevreye duyarlı
hale getiren periyodik olarak şarj edilmesi gereken sarı, kırmızı ve mor renkte Feishen, Segwey ve Hergele Marka bir elektrikli scooter aracını ifade eder.

3.2. TORNET MOBİL UYGULAMASI: TORNET ARACI kiralama için gerekli bir mikro mobilite araç kiralama uygulamasını ifade eder

3.3. TORNET: Elektrikli scooter paylaşım hizmetinin uygulama ve
bakımından sorumlu olan lisans sahibi TORNET TEKNOLOJİ A.Ş. yi ifade eder.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

4.1. TORNET MOBİL UYGULAMASI’na girilerek, TORNET tarafından istenilen  kişisel bilgiler
doldurulduğunda “KULLANICI” olunur. KULLANICI, bu başvuru esnasında
verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu
beyan ve taahhüt eder.

4.2. Her TORNET KULLANICIsı, TORNET mobil uygulamasını kullanmaya
başlamak için işbu KULLANICI Sözleşmesi’ni kabul etmelidir. KULLANICI
tarafından TORNET mobil uygulamasının kullanılmaya başlanmasıyla
birlikte burada gösterilen tüm hükümler, KULLANICI tarafından kabul ve
taahhüt edilmiş sayılır.

4.3. KULLANICI, TORNET tarafından sunulan ürün ve hi̇zmetleri̇
kullanmaya başlamadan önce bu KULLANICI sözleşmesi̇ni̇ okuduğunu,
elektroni̇k olarak verdi̇ği̇ onay i̇le sözleşmeni̇n tüm hükümleri̇ni̇ kabul
etti̇ği̇ni̇, 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Elektrikli Skuter Yönetmeliği başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında geçerli olan tüm mevzuat hükümlerine uygun davranacağını, TORNET ARACI’nı kullanırken kendine, 3. Şahıslara hiçbir zarar vermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- TORNET KULLANICI SİSTEMİ

5.1. KULLANICI, TORNET araçlarında başta araç takip sistemi olmak
üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunduğunu
bildiğini kabul eder.

5.2. Kiralama Şekli: KULLANICI, TORNET MOBİL UYGULAMASI üzerinden
lokasyonuna en yakın araca erişebilmektedir. Kullanıma başlayabilmek
için mobil uygulama üzerinden TORNET ARACI üzerinde bulunan barkodun
okutulması gerekmektedir. Yolculuk tamamlandıktan sonra KULLANICI
mobil uygulama üzerinden aracı kilitleyeceğini ve aracın fotoğrafını
çekerek sisteme yükleyerek yolculuğunu sonlandıracağını taahhüt eder.
TORNET, araçların müsait olması koşuluyla hizmet verebilir. Herhangi
bir saat aralığında müsait aracın mevcudiyetini garanti etmez.
KULLANICI, diğer KULLANICIların hizmetten yararlanabilmesi için aracı
zamanında ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3. KULLANICI, TORNET ARACI’nı bağlı olduğu üniversite kampüsü
sınırlarında kullanıyorsa, kampüs kurallarına riayet etmekle, TORNET
aracının kullanıma açık olduğu diğer alanlarda ise bu alanların
kurallarına riayet etmekle ve ayrıca aracın kullanımının yasaklandığı
ve tehlikeli olduğu bölgelerde aracı kullanmamakla sorumludur. Aksi
takdirde doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanım Süresi: Bir yolculuk için maksimum kiralama süresi kural
olarak 24 saattir. KULLANICI, 24 saat içerisinde aracı kilitleyip
yolculuğunu sonlandıracağını taahhüt eder.

24 saati aşan yolculuklar: Kiralama anından itibaren 24 saat geçmiş,
KULLANICI’nın paket bakiyesi bitmiş, paket aşımı ile kullanım teklif
edilmiş, KULLANICI tarafından yolculuk sonlandırılmamış ve paket aşım
tutarları KULLANICI’nın sisteme kayıtlı kredi kartından tahsil
edilememişse, TORNET tarafından araç çalıntı olarak kabul edilir. Bu
durumda, TORNET, aracın tekrar kiralanamamasından doğan zararının
tazminini KULLANICI’dan talep edebileceği gibi, aracın çalıntı olarak
kabul edilmesi nedeniyle cezai kovuşturma için yasal yollara başvuruda
bulunabilir.

5.5. Park Şekli: KULLANICI yolculuk tamamlandığında TORNET ARACI’nı
yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına, trafik kurallarına, kampüste kullanım halinde kampüs kurallarına uygun şekilde kamusal ve görünür bir alana park etmeyi
kabul ve taahhüt eder. TORNET ARACI’nın herhangi bir kişiye ait özel mülkiyet alanına, kilitli bir
alana, kamusal olmayan herhangi bir alana yahut diğer KULLANICIların
erişmesini engelleyecek herhangi bir alana park edilmesi durumunda
meydana gelecek bütün hallerden ve aracın tekrar kiralanamamasından
doğacak tüm zarardan KULLANICI sorumlu olur. Bu durumda TORNET’in her
türlü zararına ek olarak KULLANICI TORNET’e her 24 saat için 200,00-TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu cezai şart her 0-24 saat arası için bir kere işler.
KULLANICI, burada gösterilen cezai şart bedelinin paket bakiyesinden
düşülebileceğini, ayrıca bildirdiği kredi kartı bilgileri kullanılarak
tahsil edilebileceğini, talep ve dava edilebileceğini kabul ve taahhüt
eder.

Bununla birlikte, KULLANICI’nın aracın trafik kurallarına aykırı park
edilmesi gibi mevzuata aykırı davranışı nedeniyle doğacak cezai ve
idari yaptırımlardan KULLANICI tek başına sorumlu olacaktır; açıklanan
sebeplerle TORNET nezdinde bir zarar doğması halinde KULLANICI bu
zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.6. Aracın Şarj Durumu:

5.6.1. Genel Olarak: Aracın şarj seviyesi TORNET mobil uygulaması
üzerinden takip edilebilir. Araçtaki şarj seviyesinin kontrolü ve
gidilecek mesafe için yeterli olduğunun tespit ve tayini KULLANICI’nın
sorumluluğundadır.

KULLANICI;

   • -Aracın şarj seviyesinin kullanımla azalacağını ve buna bağlı olarak
    aracın hızının ve operasyonel kabiliyetlerinin azalacağını,
   • -Şarj seviyesi kaybı oranının kullanıma, yol ve hava koşullarına
    göre değişebileceğini,
   • – KULLANICI hedef noktasına ulaşmamış olsa da, aracın, şarj gücünün
    %10 seviyesine gelmesiyle çalışmaz hale gelebileceğini,
   • -TORNET tarafından bu hususlarda KULLANICI’ya garanti verilmediğini
    ve bu nedenle kendisinin TORNET’ten herhangi bir nam altında
    herhangi bir talepte bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt

5.6.2. KULLANICI, TORNET aracını kullanırken; çevreye, 3.kişilere ve
diğer canlılara saygılı olacağını, herhangi bir şekilde can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini,  TORNET ARACI’nın işletimiyle ilgili
hususlarda (sürüş kuralları, park kuralları vb.)
elektrikli skuterlar için 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Elektrikli Skuter Yönetmeliği başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında geçerli olan tüm mevzuat hükümlerine uygun davranacağını, mevzuatta öngörülen kuralları bildiğini,
elektrikli skuterlar için mevzuatta öngörülen trafik
kuralları ve bunlarla sınırlı olmaksızın elektrikli scooterlar için
sözleşmede ve mevzuatta düzenlenen/düzenlenecek tüm kuralları
izleyeceğini, bu kurallara bağlı kalacağını, hız limiti 50 km/sa üzerinde olan yollarda elektrikli skuterı kullanmayacağını, bu kurallara aykırı
eylemi nedeniyle doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu
olduğunu; KULLANICI’nın aracı mevzuata ve sözleşmeye aykırı kullanımı
nedeniyle TORNET nezdinde bir zarar doğarsa bu zararı tazmin etmekle
yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7. Ücretlendirme:

5.7.1. Kart Bilgilerinin Sisteme Girilmesi: KULLANICI, geçerli bir
kart numarası ile talep edilecek ilgili kart bilgilerini, ödeme
hizmeti altyapısını sağlayan IYZICO Ödeme Hizmetleri AŞ. (Bundan böyle
“IYZICO” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan sisteme girer.
KULLANICI’nın yolculuğa başlayabilmesi için kart bilgilerini IYZICO
tarafından sunulan sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Yolculuk sonunda
hesaplanan toplam hizmet bedeli IYZICO aracılığıyla tahsil
edilmektedir. KULLANICI, işbu sözleşmeyi imzalamakla veya elektronik
ortamda kabul etmekle, TORNET ARACI kullanım bedellerini kendisi tarafından
verilen bilgileri kullanarak tahsil etmesi için IYZICO’yu
yetkilendirdiğini kabul eder. KULLANICI’nın kart bilgileri TORNET
tarafından saklanmaz, kredi kartı bilgilerinin herhangi bir surette
izinsiz kullanımı nedeniyle TORNET’in sorumluluğu yoktur. Ödeme alt
yapısı IYZICO tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kişisel
bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin
IYZICO’ya aktarılması ve IYZICO tarafından kişisel verilerinin IYZICO
gizlilik politikasına göre işlenmesi ve saklanmasını kabul eder.
KULLANICI, kart bilgileri ile ilgili değişiklikleri ve muhtemel kart
hırsızlıklarını TORNET’e derhal yazılı olarak bildirmelidir.
KULLANICI’nın geç bildiriminden doğacak doğrudan veya dolaylı
zararlardan veya kart hırsızlıklarından TORNET sorumlu değildir; bahsi
geçen sebeplerle TORNET nezdinde bir zarar doğması durumunda KULLANICI
bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7.2. Kullanım Bedeli: KULLANICI, TORNET mobil uygulama arayüzünde
sunulan paketlerden kullanımına uygun olanı IYZICO sistemini
kullanarak kredi kartı ile satın alır. Bu madde hükmüne göre kullanım
ücretleri KULLANICInın paket bakiyesinden düşülür; paket bakiyesinin
müsait olmaması halinde ise paket bedeli KULLANICI’ya ait kredi
kartından IYZICO tarafıdan tahsil edilir.

5.7.3. Kredi Kartı Doğrulama İşlemi: TORNET, IYZICO aracılığıyla,
KULLANICI’nın paket bakiye tutarının/paket tutarının 10,00-TL veya
10,00-TL’den daha az olduğu hallerde, sisteme kayıtlı KULLANICI kredi
kartından 2,00-TL tutarında deneme çekimi yapacaktır. Söz konusu
deneme çekimi tutarının; KULLANICI tarafından hizmetin sonlandırılması
halinde paket aşımı yapılmamışsa tamamı, kısmi paket aşımı yapılmışsa
paket aşımı düşüldükten sonra kalan tutar KULLANICI hesabına iade
edilir. Paket aşımı halinde ise, bu tutar KULLANICI’nın bakiye borcuna
mahsup edilecektir. KULLANICI bu durumu bildiğini beyanla, deneme
çekimi tutarını kabul ettiğini, paket aşımı halinde deneme çekimi
tutarının borcuna mahsup edileceğini kabul eder. Bankacılık işlemleri
nedeniyle deneme çekimi tutarının KULLANICI hesabına yansıması
ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. KULLANICI, bu
durumu bildiğini, geç iade nedeniyle TORNET’ten doğrudan veya dolaylı
olarak herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamayacağını
kabul ve beyan eder.

5.7.4. Ücretlendirmenin Başladığı ve Sonlandığı An: Ücretlendirme
işlemi, KULLANICI’nın mobil uygulama üzerindeki barkodu (QR kodu)
sisteme okuttuğunda başlayacak, yolculuk tamamlanıp TORNET mobil
uygulamasına KULLANICI tarafından fotoğraf yüklemesi yapıldığı anda
son bulacaktır.

KULLANICI, fotoğraf yükleyerek yolcuğunu sonlandırmazsa, kullanım
bedeli, satın aldığı paket üzerinden işlemeye devam eder. Paket aşımı
halinde aşkın tutar KULLANICI’nın kayıtlı kredi kartından tahsil
edilir. Yolculuğun 24 saati aşması ve KULLANICI kredi kartından paket
aşımı tutarının tahsil edilememesi halinde, Sözleşme’nin 5.4. maddesi
uygulama alanı bulacaktır.

KULLANICI, TORNET ARACININ üzerinde kablo kilit varsa, TORNET ARACI’nı kilitlemeyi unutması halinde, TORNET ARACI’nın 3. kişiler
tarafından bilgisi dışında kullanıldığını ileri sürerek hak iddia
edemez.

KULLANICI’nın , uygulamadan yahut telefondan kaynaklanan bir nedenle
TORNET ARACINI iade edememesi hali bu kuralın istisnasıdır. Bu
istisnanın uygulama alanı bulabilmesi için KULLANICI’nın durumu derhal
TORNET’e bildirmesi, durumun TORNET tarafından onaylanması ve TORNET ARACI’nın
TORNET tarafından hasarsız olarak kontrol edilerek teslim alınmış
olması gerekmektedir.

5.7.5. Paket Aşımı Hali: Bakiye Bitmesi Durumunda, TORNET, mobil
uygulama üzerinden, paket bakiyesi bitmiş olan KULLANICI’nın yolculuğa
devam etmesi halinde oluşan kullanım bedellerinin (paket aşımı)
kayıtlı kredi kartından tahsil edilecektir. KULLANICI, bu durumu
bildiğini, paket aşımı halinde doğacak hizmet bedelinin kapyıtlı kredi
kartından tahsil edilmesine onay verdiğini beyan eder.

5.7.6. Kayıtlı Kredi Kartından Tahsilat Yapılamaması: Paket aşımı ile
yolculuğuna devam eden KULLANICI’nın bakiye borcu kredi kartından
birden fazla denemeye rağmen tahsil edilemezse, söz konusu bedel
gecikmiş ödeme olarak kabul edilir ve Sözleşme’nin 5.7.8. maddesi
gereğince geciken borca (kullanımı sonlandırdığı ancak kredi kartından
çekim yapılamadığı ilk deneme tarihinden itibaren) temerrüt faizi
işletilir. TORNET tarafından gecikme faizinin talep edilmemesi, hiçbir
şekilde bu hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz.

5.7.7. Cezai Şart : Sözleşmeden doğan tazminat hakkı saklı kalmak
üzere, TORNET; Hasarlı araç, kayıp araç, çalınan araç ve yanlış park
gibi KULLANICI’dan kaynaklı hata ile mevzuata ve sözleşmeye aykırılık
hallerinde aşağıda belirtilen cezai şart tutarlarını KULLANICI’dan
tahsil eder. Bu halde KULLANICI, TORNET’ten herhangi bir nam altında
talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, TORNET’in cezai şart ve tazminat talep hakkını saklı
tuttuğunu kabul etmektedir. KULLANICI’nın sözleşme ve mevzuat
hükümlerine uygun davranmaması halinde aşağıda belirtilen cezai şart
tutarları, TORNET tarafından IYZICO’ya yazılı olarak bildirilecek,
yapılan bildirim üzerine IYZICO tarafından cezai şart bedeli
KULLANICI’nın bakiyesinden mahsup edilecek; bakiyesinin mevcut
olmaması halinde KULLANICI’ya ait kredi kartından tahsil edilecektir.
Aksi halde KULLANICI, TORNET tarafından, sözleşmeye aykırılıktan doğan
zararını tazmin hakkına ek olarak cezai şart tutarının da yasal
yollara başvurularak talep ve tahsil edilebileceğini bildiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. Bu halde KULLANICI, TORNET’ten herhangi bir nam
altında talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. TORNET, yasal
süreçleri kendisinin yürüteceğini ve TORNET’ten herhangi bir talepte
bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

   • -KULLANICI tarafından, TORNET aracının, sözleşmede belirtilen
    kurallara, kampüs sınırları içinde kullanımı halinde kampüs
    kurallarına ve her durumda Karayolları Trafik Kanunu başta olmak
    üzere mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak park edilmemesi ya da
    kamu erişimine kapalı bir bölgeye veya özel mülk alanına park
    edilmesi halinde 200,00-TL cezai şart bedelini öder.
   • -KULLANICI, TORNET uygulaması haritasında park için belirlenen alan
    içine park etmezse 200,00 TL cezai şart bedelini öder.
   • -KULLANICI, yolculuk sonrasında uygulama üzerinden TORNET aracının
    tamamını kapsayacak şekilde fotoğrafını çekmek, bu şekilde yolculuğu
    sonlandırmakla mükelleftir. KULLANICI tarafından yolculuk sonunda
    TORNET ARACI’nın fotoğrafının , tüm TORNET ARACI’nın net ve makul ölçüde kabul edilebilir
    şekilde çekilmemesi halinde 200,00TL cezai şart bedelini öder.
   • -KULLANICI, TORNET aracını hasarlı bir şekilde teslim ederse hasar
    bedeline ek olarak 1000,00TL cezai şart bedelini öder.
   • -TORNET aracı tek kişiliktir. KULLANICI, TORNET aracını başka
    biriyle birlikte kullanır, bu durum TORNET tarafından öğrenilirse
    KULLANICI 500,00-TL cezai şart bedelini öder.
   • -KULLANICI, TORNET’i kaybetmesi veya çaldırması ve benzeri
    durumlarda TORNET nezdinde doğan zararın tazminat bedeline ek olarak
    000,00-TL cezai şart bedelini TORNET’a ödeyecektir.

5.7.8. Gecikme Faizi: KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den doğan borçlarını
zamanında ifa etmemesi veya bildirmiş olduğu kredi kartından ödeme
alınamaması durumunda, geciken her ay için %5 gecikme faizi uygulanır.

5.7.9. Hesaplanan Hizmet Bedeline İtiraz: Yolculuk sonunda hesaplanan
ve tahsil edilen/borç kaydedilen hizmet bedeline itiraz etmek isteyen
KULLANICI, söz konusu itirazını yaklaşık yolculuk süresi ve kullanım
zamanı ile ilgili tüm bilgi ve gerekçeleri içeren yazılı dilekçesiyle
birlikte; TORNET’in işbu sözleşmede belirtilen adresine 7(yedi) gün
içerisinde bildirmekle mükelleftir. Süresi içinde yapılan itirazlar,
TORNET tarafından ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç
takip sistemi kayıtları, TORNET mobil uygulaması sistem kayıtları,
kullanım alanı kamera kayıtları incelenerek değerlendirilir.
KULLANICI’nın itirazının haklı olmasının tespitinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde, hatalı tahsil edilen hizmet bedeli KULLANICI hesabına iade
edilir. KULLANICI, geç iade nedeniyle TORNET’ten herhangi bir
tazminat, faiz ve sair taleplerde bulanamayacağını bildiğini ve bu
durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.7.10. KULLANICI’nın akıllı cep telefonunun çalınması yahut
kaybedilmesi halinde derhal TORNET’e yazılı bildirimde bulunması ve
sistemdeki bilgilerin silinmesini talep etmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde, üçüncü kişiler tarafından uygulamanın kullanılması durumunda
TORNET’in sorumlu tutulması mümkün değildir.

MADDE 6 – KULLANICILIK ŞARTLARI

6.1. Yaş Sınırı: 15 yaşını doldurmayanlar TORNET KULLANICI’sı olamaz.
Kimlik bilgilerini yanlış doldurarak sisteme kaydolanlar hakkında işbu
Sözleşmenin 7. Maddesinde düzenlenen hükümler uygulama alanı
bulacaktır. Ayrıca kendisi 15 yaşından büyük olmakla birlikte, TORNET ARACI’nı 15 yaşından küçüklere kullandıran kişi TORNET ARACI’nın sürücüye ve 3. Kişilere verdiği her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca böyle bir durumda TORNET ARACI’nın  15 yaşının altında ki kişi ya da kişilere kullanımına izin veren ve/veya imkan sağlayan KULLANICI her illegal sürüş başına 10.000 TL cezai şart bedelini ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.2. KULLANICI Nitelikleri: TORNET KULLANICI’sı, İşbu Sözleşme’yi
imzalamasıyla birlikte TORNET aracının kullanma şeklini ve temel
trafik kurallarını bildiğini, fiziksel özellikleri itibariyle aracı
kullanabileceğini ve 15 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu, TORNET
aracının kullanımı için bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı olduğunu
peşinen kabul ve taahhüt eder. Araçların kullanım kılavuzu, TORNET
mobil uygulaması üzerinde ayrıntılı olarak KULLANICI’lara
sunulacaktır. Bu maddede sayılan nitelikleri taşımamasına rağmen
TORNET aracını kullananlar veya TORNET aracını kullanım kılavuzuna
aykırı kullananlar hakkında işbu Sözleşmenin 7. Maddesinde düzenlenen
hükümler uygulama alanı bulacaktır.{” “}

6.3. Kask ve Koruyucu Giysi Kullanımı: KULLANICI, elektronikli scooter
aracının kullanımı ve çalışmasına ilişkin tüm kuralları takip etmek
zorunda olup ilgili mevzuat uyarınca sürüş kurallarını da izlemekle
mükelleftir. KULLANICI, TORNET aracını kullanırken uygun boyutlarda
koruyucu kask, koruyucu giysi (görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü,
dizlik vb) , aracın gece kullanımı halinde görünürlüklerini artıracak
ve 3.kişiler tarafından fark edilmesini sağlanacak reflektif özelliğe
sahip kıyafet ve aksesuar dahil güvenli sürüşün sağlanması için
gerekli tüm aksesuarları edinmeli ve yolculuk sırasında kullanmalıdır.
TORNET, herhangi bir kask ve koruyucu giysi markasının kalite ve
güvenlik özelliklerini tavsiye, garanti ve taahhüt etmez. Ürünün
temini ve ürün tercihindeki risk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI,
koruyucu giysi gereklilikleri hususunda yerel trafik yasalarını
izleyeceğini ve yasalara uygun davranacağını, koruyucu giysi tercihi
veya koruyucu giysi kullanma tercihinden doğan sorumluluğun münhasıran
kendi üzerinde olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. TORNET, Sözleşme kapsamında yer alan KULLANICI yükümlülüklerini
ve talimatlarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. KULLANICI bu nedenle her sürüşü öncesinde işbu sözleşmeyi tekrar okuması gerektiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.
Mobil uygulama üzerinden ilan olunan veya TORNET tarafından uygun
görülen iletişim araçlarıyla KULLANICI’ya yapılan değişiklik
bildirimleri Taraflar bakımından bağlayıcıdır. KULLANICI,  kendisine TORNET tarafından bildirim ve SMS göndermesine ve ayrıca telefon dahil her türlü iletişim aracıyla kendisine ulaşılmasına muvafakat vermiştir.

7.2. KULLANICI ile İletişim: KULLANICI, işin gereği olarak TORNET’ten
bilgilendirme mesajı (SMS) ve e-mail almayı kabul eder. KULLANICI,  kendisine TORNET tarafından bildirim ve SMS göndermesine ve ayrıca telefon dahil her türlü iletişim aracıyla kendisine ulaşılmasına onay ve muvafakat vermiştir.KULLANICI ile
iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için KULLANICIlık süresince bu
durumun aksi talep konusu edilemez. İşbu maddede bahsedilen onay ve muvafakat
yalnızca bilgilendirme amaçlı elektronik iletileri kapsamakta olup,
ticari elektronik ileti onayı değildir.

7.3. KULLANICI’nın Özenle Kullanım Borcu: KULLANICI, TORNET aracını
azami özenle kullanmakla mükelleftir. KULLANICI, aracı teslim aldığı
şekilde TORNET’e iade etmekle yükümlüdür. KULLANICI, TORNET
araçlarının herhangi bir parçasını sökmemeyi ve değiştirmemeyi, araca
ve herhangi bir parçasına zarar vermemeyi, araç üzerinde yer alan
herhangi bir etiket ve yazıyı tahrip etmemeyi taahhüt eder.

Bu kurala aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zararlardan tek başına
sorumlu olur. Bununla birlikte, aykırı hareketin tespiti halinde
KULLANICI ile TORNET arasındaki sözleşme TORNET tarafından tek taraflı
olarak feshedilir. KULLANICI bir daha TORNET mobil uygulaması
KULLANICIsı olamaz. TORNET tarafından Sözleşme’nin feshedilmemesi
zararını tazmin hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. Buna
karşın, kullanımdan kaynaklanan olağan yıpranmalardan KULLANICI
sorumlu olmayacaktır.

7.4. Ticari Faaliyette Kullanma Yasağı: TORNET’un açık yazılı izni
olmaksızın aracın KULLANICI tarafından herhangi bir ticari amaç için
kullanılması yasaktır.

7.5. TORNET’İn Kullanım Hakkı Devredilemez: KULLANICI kendisine tahsis
edilen TORNET aracını 3.şahıslara kullandıramaz. Aksinin tespiti
halinde Sözleşme’nin 7. Maddesi uygulama alanı bulur. Bu durumda
meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI 3.kişi ile birlikte
müteselsilen sorumludur.

7.6. KULLANICI, TORNET aracını suç sayılabilecek şekilde, gayri kanuni
işlerde, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanamaz. İşbu
hükme aykırılık halinde Sözleşme’nin 7.maddesi uygulama alanı bulur.
Bu durumda KULLANICI bir daha TORNET KULLANICIsı olamaz. Bu durumda
meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI sorumludur; TORNET
nezdinde bir zarar doğması halinde ise KULLANICI bu zararı da tazmin
etmekle yükümlüdür.

7.7. TORNET, Sözleşme’de anılan özelliklerin bulunduğunu taahhüt eder.
Ancak, TORNET aracının bir önceki KULLANICI tarafından hasarlı olarak
teslim edildiği anlaşılırsa, KULLANICI bu durumu derhal uygulama
üzerinden yardım bileti oluşturarak TORNET’e bildirir.

KULLANICI, aracı kullanmadan önce temel güvenlik denetimini yapmakla
mükelleftir. (Tekerlekler, tekerleklerin sağlamlığı, tüm fren ve
ışıkların çalışır halde olması, yeterli akü şarjı, herhangi bir hasar
belirtisi, olağandışı aşınma, diğer açık mekanik hasarlar ve bakım
ihtiyacı). Arızalı olmasına rağmen aracı kullanan ve/veya durumu
bildirmeyen KULLANICI daha sonra ücret iadesi talebinde bulunamaz.

Hasarlı aracı teslim alan KULLANICI bu durumu bildirmez, yolculuk
sırasında bir kaza meydana gelirse, doğacak her türlü zarardan
KULLANICI tek başına sorumlu olur.

7.8. KULLANICI, TORNET aracını kiraladığı sırada, başka bir TORNET
aracı ile yahut farklı bir şekilde meydana gelen kaza sonucunda oluşan
maddi hasar ve sair durumları derhal TORNET’e bildirir. TORNET
yetkilileri gelene kadar aracın güvende kalması KULLANICI’nın
sorumluluğundadır. KULLANICI, bu durumda TORNETe yardımcı olacağını ve
kolluk kuvveti ile yapılacak işlemlerde bizzat orada bulunacağını,
kaza tutanağı tutulurken iştirak edeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.9. KULLANICI, kendi kusuruyla meydana gelen kaza sonucunda oluşan
hasar, masraf ve giderler, cezalar, yaralanma gibi maddi ve manevi
kayıplardan tek başına sorumlu olduğunu ve TORNET’e rücu edemeyeceğini
bildiğini kabul eder. Meydana gelen kaza sebebiyle TORNET nezdinde bir
zarar meydana geldiğinde KULLANICI, bu zararı tazmin etmekle yükümlü
olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bahsi geçen zarar kalemleri aracın
tamir masrafları, tamiri mümkün değilse aracın değeri, aracın kaza
nedeniyle kullanılamamasından doğan zararlar, bu sözleşmede
düzenlenmiş cezai şart bedeli ve sair zarar kalemleridir.

7.10. Üçüncü bir şahıs tarafından TORNET aracına bir zarar verilmesi
yahut çalınması durumunda da KULLANICI bu durumu derhal TORNET’e
bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde KULLANICI doğacak her türlü
zarardan kusuru oranında sorumlu olacaktır. TORNET aracının KULLANICI
kusuru ile çalınması veya kaybolması halinde KULLANICI, aracın
değerini, bu sözleşmede düzenlenmiş olan cezai şart bedelini, aracın
çalınması/kaybolması nedeniyle kullanılamamasından doğan zararları ve
sair zarar kalemlerin tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt
eder. Bu halde TORNET tarafından IYZICO’ya yazılı olarak bildirilecek,
yapılan bildirim üzerine IYZICO tarafından tazminat bedeli
KULLANICI’nın bakiyesinden mahsup edilecek; bakiyesinin mevcut
olmaması halinde KULLANICI’ya ait kredi kartından tahsil edilecektir.

7.11. TORNET, tek kişiliktir. KULLANICI, bu kurala aykırı eylemi
neticesinde gerçekleşecek tüm zararlardan sorumludur.

7.12. TORNET’in toplam taşıma kapasitesi azami 100 kg’dır. KULLANICI,
TORNET’u kullandığı sırada kendi ağırlığı da dahil olmak üzere toplam
100 kg taşıyabilir. KULLANICI bu kurala aykırı davranışı neticesinde
meydana gelen her türlü zarardan tek başına sorumlu olur. Taşınan
yükün (sırt çantası, evrak çantası, bilgisayar çantası) KULLANICI’nın
vücudu ile bitişik şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Aksi halde
araç çalışmaz hale gelebileceği gibi, sürüş de güvenli olmayacak,
doğacak tüm zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olacaktır.

7.13. Yukarıdaki sözleşme hükmü olağan yük eşyaları (sırt çantası,
bilgisayar çantası, evrak çantası vb.) hakkında düzenlenmiş olup,
TORNET aracının yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme ve itme
işlemi gibi ağır işlerde kullanılması yasaktır. KULLANICI, bu hükmü
bildiğini kabul eder ve hükme aykırı davranışından meydana gelecek
zararlardan tek başına sorumlu olur.

7.14. TORNET aracı, hız denemesi, motor sporları ve benzeri
etkinliklerle kullanılamaz. TORNET tek teker üzerinde sürülemez. Aksi halde meydana gelebilecek
tüm zarardan KULLANICI tek başına sorumlu olur.

7.15. TORNET aracı ile toplu taşıma araçlarına binmek, TORNET’u hususi
araçla taşımak işbu Sözleşme ile yasaklanmış olup KULLANICI’nın aksi
davranışlarından doğacak her türlü zarardan münhasıran KULLANICI
sorumlu olacaktır.

7.16. TORNET aracı kötü hava şartları ve kötü yol koşullarında
kullanılmamalıdır. Hava ve yol şartlarına göre sürüş şeklini, fren
mesafesini ve benzeri unsurları ayarlamak

KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, bu kurala aykırı veya hatalı
kullanımı neticesinde doğacak her türlü zarardan tek başına
sorumluluğu doğacaktır.

7.17. TORNET yol durumundan ve çevresel şartlardan hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.

7.18. TORNET aracının kullanımı sırasında cep telefonu, müzik çalar,
tablet gibi dikkat dağıtıcı aletlerin kullanımı yasaktır.
KULLANICI’nın aksi davranışından doğan zararlardan TORNET sorumlu
olmayacağı gibi KULLANICI’nın eylemi nedeniyle TORNET aracında
oluşacak her türlü zarar KULLANICI tarafından tazmin edilecektir.

7.19. KULLANICI’nın ihmali veya kasti davranışı neticesinde
3.kişilerin görebileceği maddi ve manevi zararlardan TORNET ve/veya
TORNETü doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.20. TORNET aracının KULLANICI tarafından bu sözleşme hükümlerine ve
mevzuata aykırı kullanılması halinde KULLANICI, sorumluluğun sadece
kendisine ait olduğunu ve TORNET ve/veya TORNET nezdinde doğan veya
doğacak her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder.

7.21. TORNET araçları TORNET’in özel mülkiyetindedir; KULLANICI’nın
veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz
veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz. Bahsi geçen durumların
meydana gelmesi halinde KULLANICI, TORNET nezdinde doğan veya doğacak
her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. Tarafların Talebi ile sözleşmenin feshi: Taraflar, bildirimsiz ve
tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman Sözleşme’yi feshedebilir.
Sözleşmenin feshi halinde tarafların birbirinden olan alacaklarına
ilişkin talep hakları saklıdır.

8.2. KULLANICI’nın sözleşmeye ve Hukuka Aykırı Davranışı nedeniyle
sözleşmenin feshi: KULLANICI’nın mevzuata, Sözleşme’ye ve Sözleşme’de
yer alan talimatlara aykırı davranışının tespiti durumunda, TORNET
tarafından KULLANICI’lık kaydı derhal silinir. KULLANICI’nın bakiye
borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde kalan borçları Sözleşme’ye
uygun olarak tahsil edilir. Aracın KULLANICI tarafından mevzuata ve
sözleşmeye aykırı kullanımı nedeniyle TORNET’un KULLANICI’dan tazminat
ve cezai şart talep etme hakları saklıdır.

8.3. Sözleşmenin feshi halinde KULLANICI, kullanımında olan TORNET
aracını derhal sözleşmeye uygun bir yere bırakmakla yükümlüdür.

MADDE 9- BILGILERIN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TORNET sisteminde kayıtlı KULLANICI bilgileri TORNET Teknoloji A.Ş.
KVK Politikası ve Veri Saklama ve İmha Politikası’na tabi olacak
şekilde (10) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak
her türlü uyuşmazlıkta TORNET sisteminde saklanan veriler ile
KULLANICI kayıtları, her türlü bilgi ve belge bağlayıcı ve kesin delil
teşkil eder.

MADDE 10- FIKRI MÜLKIYET HAKLARI

10.1. TORNET uygulamasının logo, tasarım, imge, html kodu gibi telif
hakkına tabi tüm unsurları BUGIWORKS Teknoloji Sanayi İç ve Dış
Ticaret Ltd. Şti.’ne aittir. KULLANICI, bu unsurları ticari amaçlarla
kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, taklit edemez.

10.2. TORNET’in her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil
olmak üzere malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve
know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.3. KULLANICI tarafından bu başlık altında yer alan düzenlemelere
aykırı davranılması durumunda KULLANICI derhal bu duruma son vermekle
ve TORNET nezdinde doğmuş ve doğacak her türlü zararı tazmin etmekle
yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin
ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya
Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 12- TEBLİGAT ADRESLERI

12.1. TORNET’e yapılacak tüm tebligatlar Bahçelievler Mah. Turgut Reis Cad. Ata Sitesi A2 Blok No:3/C Muratpaşa Antalya  adresine gönderilecektir. TORNET’e yapılacak tüm tebligatlar
için, aracın kayıtlı olduğu TORNET’in sistemde kayıtlı adresi TORNET’e
ulaşılıp, [email protected] mailinden temin edilerek, kayıtlı
adresine gönderilecektir.

12.2. KULLANICI’nın, adres bilgilerini doldururken sisteme girdiği
adres, KULLANICI’nın tebligat adresidir.

12.3. Sözleşme’den doğacak tüm bildirimler bu adreslere yapılır.
Taraflardan birinin adres değişikliği yapması halinde bu durumu derhal
diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde, eski
adrese yapılan tebligatlar usule uygun olarak taraflara yapılmış kabul
edilir.

MADDE 13- DELİL SÖZLEŞMESI:

İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda, TORNET’in ticari defter
ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistemi kayıtları, TORNET
mobil uygulaması sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları,
TORNET sisteminde kayıtlı KULLANICI bilgileri ve taraflar arasındaki
yazılı bildirimler münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

MADDE 14- YÜRÜRLÜK:

İşbu Sözleşme taraflar arasında KULLANICI’nın, KULLANICI kayıt formunu
doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. İşbu sözleşme
taraflar arasında 2 nüsha olarak akdedilmiş olup taraflar bu
sözleşmede yer alan maddeleri okuduklarını, anladıklarını açık bir
şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederler.